ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ФУДБАЛСКОГ ТЕРЕНА СА ПРАТЕЋИМ ОБЈЕКТИМА

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09- исп., 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13, одлука УС, 50/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21) Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Одељење за урбaнизам, грађевинарство, стамбено – комуналне и инспекцијске послове оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Урбанистичког пројекта за изградњу фудбалског терена са пратећим објектима, на ГП1 од 3472, 3473/14 и дела 4303 КО Доњи Милановац, из улице Кнеза Милоша и Љубе Продановића, Доњи Милановац, општина Мајданпек

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Општинске управе Мајданпек, у ул. Светог Саве бб (канцеларија број 20) од 11.08.2023. до 18.08.2023. 2022. године, сваког радног дана од 8 до 14 часова.

Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је „Архитекта 7” д.о.о. Београд, Смиљанићева бр. 4, 11111 Београд 17.

Захтев за потврђивање Урбанистичког пројекта поднео је Инвеститор – Општина Мајданпек, ул.Светог Саве бб, 19250 Мајданпек

За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је Лидија Бинђеско, дипл.правник., шеф Одељења за урбaнизам, грађевинарство, стамбено – комуналне и инспекцијске послове, ул. Светог Саве бб, (канцеларија број 20).

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити и на интернет презентацији Општине Мајданпек https://majdanpek.rs/.

Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе писарници Општинске управе Мајданпек, ул. Светог Саве бб (приземље), најкасније до 18.08.2023.године.


УП фудбалски терен Доњи Милановац.zip