ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ПРИЗНАЊА ЗА ВРХУНСКИ ДОПРИНОС КУЛТУРИ

Mинистарство културе Владе Републике Србије расписало је данас Јавни позив за достављање образложеног предлога за доделу признања за врхунски допринос националној култури, односно култури националних мањина, који је отворен до 26. децембра.

У току јавног позива, репрезентативна удружења у култури, у својству овлашћених предлагача, достављају Министарству образложене предлоге уметника, односно стручњака у култури, који испуњавају услове за доделу признања за свако подручје за које се признање може стећи.

Признања у виду доживотног месечног новчаног примања уметнику, односно стручњаку у култури, може се стећи у областима: књижевно стваралаштво, књижевно преводилаштво, музичко стваралаштво, музичка интерпретација, ликовна уметност, примењена и визуелна уметност, дизајн и уметничка фотографија, филмска уметност и аудио-визуелно стваралаштво, позоришна уметност – сценско стваралаштво и интерпретација, опера, музичко сценско стваралаштво и интерпретација, уметничка игра (класичан балет, народна игра и савремена игра).

Такође, признања се могу стећи и у областима: дигитално стваралаштво и мултимедија, архитектура, превођење стручних и научних текстова, извођење музичких, говорних, артистичких и сценских културних програма, истраживање, заштита, коришћење, прикупљање и представљање непокретног културног наслеђа, истраживање, заштита, коришћење, прикупљање и представљање покретног културног наслеђа, истраживање, заштита, коришћење, прикупљање и представљање нематеријалног културног наслеђа, филмске и телевизијске делатности, научноистраживачка и едукативна делатност у култури, библиотечко-информациона делатност, издаваштво и продукција културних програма и дела.

Право на признање може остварити уметник, односно стручњак у култури, држављанин Републике Србије, који је дао врхунски допринос националној култури, односно култури националних мањина, под условом да је допринео развоју културних вредности у Србији, односно њеној међународној афирмацији, да је добитник најзначајнијих награда и признања, сходно листи коју утврђују репрезентативна удружења, свако за своје подручје културе, да има образложену оцену вредности доприноса у области културе у подручјима културе за која се додељује признање, коју дају уметничка и струковна удружења, установе културе, те образовне и научне установе и да је остварио право на пензију.

Испуњеност услова за доделу признања утврђује комисија која разматра достављене образложене предлоге, врши ужи избор и, у року до 60 дана од дана истека јавног позива, предлаже листу кандидата за доделу признања.

Детаљи о oвом јавном позиву налазе се на линку kultura.gov.rs/konkurs/.