ПОТПИСАН АНЕКС УГОВОРА ЗА ПРОЈЕКАТ „НАВОДЊАВАЊЕ НЕГОТИНСКЕ НИЗИЈЕ“

Председник Владимир Величковић потписао је Анекс уговора о пројекту који ће бити закључен између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, као корисника зајма, ЈВП „Србијаводе“, као инвеститор, Општине Свилајнац и Општине Неготин и EBRD, као зајмодавац, а на основу Уговора о зајму. Анексом уговора о пројекту уговорена су права и обавезе уговорних страна на реализацији пројекта „Изградња система за наводњавање Неготинске низије“. Укупна вредност капиталног пројекта наводњавања Неготинске низије, који ће обухватити изградњу црпне станице, командне зграде, резервоара површине 8.480 м2 и корисне запремине 23.000 м3, потисног цевовода у дужини од 460 м, евакуационе цеви резервоара у дужини од 1.140м и дистрибутивне мреже у дужини од 20,9 км, износи 13,5 милиона евра. Предвиђено је да се радови приведу крају 2026. године.