ОБЕВЕШТЕЊЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БОРА

Градска управа града Бора

Одељење за привреду и друштвене делатности

ОБАВЕШТЕЊЕ

На основу Инструкције Министарства за бригу о породици и демографију, о поступању општинских-градских управа у примени и споровођењу одлуке Уставног суда Републике Србије бр. ИУз-60/2021 обавештавамо све кориснике породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета о изменама везаним за поменуто право:, о одлуци Уставног суда и могућности благовременог подношења захтева за измену појединачног акта (решења), а којима је решење достављено почев од 19. априла 2019. године и уколико сматрају да им је право повређено. Одлуком Уставног суда мења се:

Члан 13, став 1. Закона о финансијској подршци породици са децом (Сл. гласник РС, бр. 113/17, 50/18, 46/21-УС, 51/21-УС, 53/21-УС, 66/21,130/21, 43/23-УС и 62/23) прописано је да се основица накнаде зараде, односно накнаде плате за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, за лица из члана 12. овог закона, утрврђује на основу збира месечних основица на који су плаћени доприноси на примања која имају карактер зараде, за последњих 18 месеци који претходе првом месецу отпочињања одсуства због компликација у вези са одржавањем трудноће, или породиљског одсуства, уколико није коришћено одсуство због компликација у вези са одржавањем трудноће.

Од 14. фебруара 2024. члан 13. став 1. Закона о финансијској подршци породици са децом гласи:. Основица накнаде зараде, односно накнаде плате за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, за лица из члана 12. овог закона, утврђује се на основу збира месечноих основица на који су плаћени доприноси на примања која имају карактер зараде, за последњих 18 месеци који претходе првом месецу отпочињања породиљског одсуства.“

Захтев се подноси у услужном центру градске управе града Бора или електронским путем на е-маил адресу nela.krzanovic@bor.rs најкасније до 14.08.2024. године. Уз захтев приложити очитану личну карту.