ИЗЛАГАЊЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ подручја ветроелектране “Јасиково” на територији општине Мајданпек на рани јавни увид

Општинска управа општине Мајданпек, Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено – комуналне и инспекцијске послове, на основу чл.45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21) и чл. 39.-43. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.32/19), оглашава

ИЗЛАГАЊЕ

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

подручја ветроелектране “Јасиково

на територији општине Мајданпек

на рани јавни увид

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 14.02.2023. године. закључно са 28.02.2023. године. Елаборат за рани јавни увид је изложен сваког радног дана, од 7.00 до 15.00 часова, у згради Општинске управе општине Мајданпек, Одељењу за урбанизам, грађевинарство, стамбено – комуналне и инспекцијске послове1925Мајданпекул. Светог Саве бб, канцеларија бр. 20, као и на интернет страни Општине  Мајданпек (www.majdanpek.rs).

Општинска управа општине Мајданпек, као носилац израде предметног планског документа, организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој, очекиваним ефектима планирања и др.

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени елаборат за рани јавни увид, Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено – комуналне и инспекцијске послове, пружиће све потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија. Овлашћено лице за давање обавештења је Лидија Бинђеско – шеф одељења.

Примедбе и сугестије на изложени елаборат могу се доставити током трајања раног јавног увида у писаном облику, Општинској управи општине Мајданпек, Одељењу за урбанизам, грађевинарство, стамбено – комуналне и инспекцијске послове1925Мајданпекул. Светог Саве бб, лично на писарници или поштом, закључно са 28.02.2023. године.

По завршеном раном јавном увиду, Општинска управа општине Мајданпек, припрема извештај о обављеном раном јавном увиду, који усваја Комисија за планове општине Мајданпек.