захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА РАДИО-БАЗНЕ СТАНИЦА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ„NI4599_01 BO Miroč”

Обавештава се заинтересована јавност да је поднет захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА РАДИО-БАЗНЕ СТАНИЦА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕNI4599_01 BO Miroč” чија се реализција планира на КП број 4189 КО Голубиње, општина Мајданпек, GSM900/LTE1800/LTE800/LTE2100 мреже јавних мобилних телекомуникација, инвеститора „А1 Србија” д.о.о, Милутина Миланковића 1ж, 11070 Нови Београд.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама Општинске управе општине Мајданпек ул. Светог Саве бб, Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено – комуналне и инспекцијске послове, спратканцеларија бр20, од 08.00 до 14.00 часова, у року од десет дана од дана објављивања обавештења, односно до 06.07.2024.године.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може доставити мишљење о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО,

СТАМБЕНО – КОМУНАЛНЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ  ПОСЛОВЕ


NI4599_01 Obavestenje o zahtevu -procena uticaja A1

NI4599_01 BO Miroc Opis projekta