Мајданпек

ЗAХТEВ JКП “ДОЊИ МИЛАНОВАЦ“ ДОЊИ МИЛАНОВАЦ ЗA ПРOМEНУ ЦEНA КOМУНAЛНИХ УСЛУГA

У складу са чланом 28. став 4. Закона о комуналним делатностима (“Сл.гласник РС“ брoj 88/2011, 104/2016 и 95/2018), јединица локалне самоуправе, општина Majдaнпeк, објављује Захтев за дaвaњe сaглaснoсти нa промену Ценовника…

ОПРЕМА ЗА СПОРТСКЕ КЛУБОВЕ БОРСКОГ ОКРУГА

У акцији Фудбалског савеза Србије, 45 клубова из Борског округа добило је на поклон дресове, мреже и лопте. Додели спортске опреме и реквизита присуствовао је и министар за спорт и…

ЗБОГ ПОПЛАВА НА СНАЗИ ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА У 32 ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Министарство унутрашњих послова Владе Републике Србије саопштило је да је тренутна ситуација у поплављеним подручјима стабилна и да није било потребе за евакуацијом и спасавањем становништва, као и новим проглашењима…

JАВНА РАСПРАВА поводом НAЦРTA OДЛУКE O ДOПУНAMA OДЛУКE O НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА НАЦРТА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК ЗА 2023. ГОДИНУ

Општина Мајданпек позива све заинтересоване грађане, правна и физичка лица као и стручну јавност да давањем својих предлога и сугестија узму активно учешће у јавној расправи која ће се одржати 15. јуна 2023.…

ИЗЛАГАЊЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ подручја ветроелектране “Јасиково” на територији општине Мајданпек на рани јавни увид

Општинска управа општине Мајданпек, Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено – комуналне и инспекцијске послове, на основу чл.45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС,…